I. Základní ustanovení

Provozovatelem osobních údajů podle § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je Gentlejam s.r.o. IČO 47 850 272 se sídlem Horný Val 12/25, 01001 Žilina (dále jen: „provozovatel“).
Kontaktní údaje provozovatele:
Adresa: Horný Val 12/25, 01001 Žilina
E-mail: info@gentlejam.cz
Telefon: +421 915 525 334
Osobními údaji se rozumí všechny informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou se rozumí fyzická osoba, kterou je možno přímo či nepřímo identifikovat, minimálně odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo odkazem na jeden nebo více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo jiné společenské identity této fyzické osoby.
Provozovatel nezvolil zodpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Provozovatel zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které provozovatel získal na základě plnění Vaší objednávky.
Provozovatel zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nutné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
plnění smlouvy mezi Vámi a provozovatelem podle § 13 ods. 1 písm. b) Zákona
oprávněný zájem provozovatele na poskytování přímého marketingu (zejméne pro zaslání obchodních podmínek, oznámení a newsletterů) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
Účelem zpracování osobních údajů je
Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa a kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít nebo ji ze strany provozovatele plnit.
zasílání obchodních oznámení a výkon dalších marketingových aktivit.
Ze strany provozovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smysle§ 28 Zákona. S tímto zpracováním jste poskytl/a svůj výslovní souhlas.

IV. Doba uchovávání osobních údajů
Provozovatel uchovává osobní údaje
po dobu nevyhnutelnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15-ti let od ukončení smluvního vztahu).
po dobu, než je odvolaný souhlas se zpracováním osobních údajů, je pro účely marketingu, nejdéle 10 let, pokud jsou osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů provozovatel osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodávatelé provozovatele)
Příjemci osobních údajů jsou osoby
Podílející se na dodávání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
zajišťující marketingové služby
Provozovatel má v úmyslu odevzdat osobní údaje do třetí krajiny (do krajiny mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů v třetích krajinách jsou poskytovatelé mailingových služeb.

VI. Vaše práva
Za podmínek stanovených v Zákoně máte
právo na přístup ke svým osobním údajům podle § 21 Zákona,
právo na opravu osobních údajů podle § 22 Zákona, popřípadě omezení spracování podle § 24 Zákona,
právo na výmaz osobních údajů podle § 23 Zákona,
právo vznést námitku proti spracování podle § 27 Zákona,
právo na přenos údajů podle § 26 Zákona,
právo odvolat souhlas se zpracováním ,písemně nebo elektronicky na adresu nebo email provozovatele uvedený v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost na Úrad pre ochranu osobných údajov v případě, že se domníváte, že bylo porušené Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
Provozovatel prohlašuje, že přijal všechny vhodné technické a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Provozovatel přijal technické opatření k zabezpečení datových uložišť a uložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrování dat, zabezpečení serveru, antivirusová ochrana, zabezpečení budovy, a mnoho další ochrany.
Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům májí přístup pouze pověřené osoby.

VIII. Záverečná ustanovení
Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste obeznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste obeznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svojich internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaší e-mailovou adresu, kterou jste provozovatelii poskytl/a.
Tyto podmínky nabývají účinnost dne 25.5.2018.