Obchodné podmienky

Všeobecne záväzné obchodné podmienky pre bežného spotrebiteľa spoločnosti Gentlejam.

Firma je zapsána v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 62636/L

Gentlejam s.r.o.

Horný Val 12/25, 01001 Žilina

IČO: 47 850 272, DIČ: 2024124564, IčDPH: SK2024124564

Všeobecná úverová banka, a.s.

SK76 0200 0000 0033 2558 6058

Gentlejam s.r.o.

Horný Val 12/25, 01001 Žilina

Spotřebitel má možnost řešit spor s prodávajícím prostřednictvím systému alternativního řešení sporů ve smyslu článku 14 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů online, kterým se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů online) (Ú.v.EÚ L 165, 18.6. 2013).:
Odkaz na platformu alternativního řešení sporů: http://ec.europa.eu/odr

Kupující vykonáním závazné objednávky potvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) pro dodání zboží prodávajícím, toto zboží kupující kupuje od prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Okolnosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníka pro prodej zboží běžnému spotřebiteli (fyzické osobě – nepodnikatel) nebo ustanoveními Obchodního zákoníka v případě prodeje zboží podnikatelskému subjektu.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit nebo doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotknuta práva a povinnosti, které vznikli po době účinnosti předcházejícího znění obchodních podmínek.

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených ve formuláři „objednávka“. Při objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář uvedený na webosvké stránce prodávajícího, který obsahuje informace o objednanom zboží, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení objednaného zboží, informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněné skontrolovat a změnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu stisknutím tlačítka „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
Odesláním objednávky uzavírají obě strany kupní smlouvu, která se řídí ustanoveními Občanského zákonníku a ustanoveními Obchodního zákonníku v případě prodeje zboží podnikatelskému subjektu. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícího.
Odesláním elektronické objednávky kupující potvrzuje prodávajícímu, že akceptuje všechny obchodní podmínky uvedené v těchto obchodních podmínkách a ustanoveních ve znění platném v den odeslání objednávky, stejně jako i v den odeslání objednávky akceptuje platnou výšku ceny objednaného zboží uvedeného v cenníku na webovských stránkách prodávajícího včetně případných dopravních nákladů.
Prodávající je vždy oprávněn v souvislosti s charakterem objednávky, a to množstvím zboží, výškou ceny, nákladů na přepravu, vzdálenost a podobně, žádat kupujícího o písemnou autorizaci objednávky. Pokud kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem odmítne vykonat, objednávka se považuje za neplatnou.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně zodpovědnosti za chyby se řídí příslušnými všeobecně závaznými předpisy (ustanoveními §612 a nasl. Občanského zákoníka)
Chyby potravin, včetně ovoce a zeleniny, se vždy považují za neodstranitelné. Při objednávce může vzniknout +/- 5% rozdílu mezi objednaným a dodaným objemem. Přičemž tuto odchylku není možné považovat za chybu.
Kupující je povinen uskladňovat zakoupené zboží podle instrukcí výrobce na obale. Reklamace nebude uznána, pokud kupující prokazatelně nedodržel instrukce výrobce, nebo závada byla zapříčiněná jeho zlou manipulací a skladováním. Reklamní zboží je nutné předložit nebo zaslat zpět na adresu dodavatele pro posouzení závadnosti.
Reklamace jsou vybavovány bez zbytečného odkladu do 30-ti dní ode dne uplatnění. Po této lhůtě má zákazník automacitky právo na nové balení v hodnotě ceny reklamovaného zboží nebo vrácení peněz. Při novém balení běží nová doba trvanlivosti.

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č.: 3104
Plně respektujeme soukromí našich zákazníků, avšak pro vyřízení objednávky potřebujeme některé osobní údaje, které budou použity výlučně pro zaslání objednaného zboží a pro komunikaci se zákazníkem. V případě, že nechcete aby vaše osobní údaje byli uložené v naší databázi můžete si zboží objednat telefonicky.
Provozovatel internetového obchodu www.gentlejam.cz tímto prohlašuje, že s osobními údaji svých zákazníků, získanými registrací při vytváření zákaznického účtu, nakládá ve smyslu Zákona č. 428/2002 o ochraně osobních údajů.
Z výše uvedeného zákona plyne i povinnost neposkytnutí získaných osobních údajů třetí straně. Výjimkou je při výběru způsobu doručení zboží přepravní službou, poskytnutí nezbytně nutných údajů externímu dopravci za účelem doručení zásilky.
Podle § 20 ods.3 výše uvedeného zákona se provozovatel internetového obchodu www.gentlejam.cz současně zavazuje, že na přání zákazníka, neodkladně vymaže jeho osobní údaje z databáze internetového obchodu.
Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo odstoupit od záruky bezpečného nakládní s osobními údaji zákazníků v případě napadnutí serveru neznámým pachatelem – hackerem. V tomto případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.
IS obchodu je zaregistrován na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č.: 3104
Plně respektujeme soukromí našich zákazníků, avšak pro vyřízení objednávky potřebujeme některé osobní údaje, které budou použité výlučně pro zaslání objednaného zboží a pro komunikaci se zákazníkem. V případě, že nechcete, aby byli vaše osobní údaje uložené v naší databázi, můžete si zboží objednat telefonicky.
Provozovatel internetového obchodu www.gentlejam.cz tímto prohlašuje, že s osobními údaji svých zákazníků, získanými registrací při vytváření zákaznického účtu, nakládá ve smyslu Zákona č. 428/2002 o ochraně osobních údajů.
Z výše uvedeného zákona plyne i povinnost neposkytnutí získaných osobních údajů třetí straně. Výjimkou je při výběru způsobu doručení zboží přepravní službou, poskytnutí nezbytně potřebných údajů externímu dopravcovi za účelem doručení zásilky.
Podle § 20 ods.3 výše uvedeného zákona se provozovatel internetového obchodu www.gentlejam.cz současně zavazuje, že na přání zákazníka, neodkladně vymaže jeho osobní údaje z databáze internetového obchodu.
Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo odstoupit od záruky bezpečného nakládní s osobními údaji zákazníků v případě napadnutí serveru neznámým pachatelem – hackerem. V tomto případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

Způsob doručení zboži určuje kupující (poštou, kurýrem, dopravcem) ve své objednávce na základě zvřejeněného ceníku na stránce www.gentlejam.cz, pokud se kupující s prodávajícím dohodne jinak, a to na adresu oznámenou kupujícímu v jeho objednávce. Dohoda o jiném způsobu doručení musí být oboustranná a prodávající ji musí potvrdit emailem.
Zboží je prodávané podle vystavených vzorů prodávajícího umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího. Fotografie zboží jsou ilustrační a může dojít ke změně obalu výrobku při inovaci designu obalu výrobce.
Prodávající je povinen objednávku kupujícího po zaplacení splnit a zboží vyexpedovat ve lhůtě do 5-ti pracovních dní.
Kupující je povinen zboží řádně a včas převzít od prodávajícího nebo osoby jím pověřené. Při převzetí zboží je povinen si zkontrolovat počet jednotlivých položek, jako i případné fyzické poškození. V případě zjištění jakýchkoliv vad je kupující oprávněn důvodně odmítnout převzít zásilku. Bezdůvodné odmítnutí kupijícího převzít zboží se považuje za jeho řádné a včasné doručení. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že dodané zboží splňuje všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
Pokud z důvodu existence překážky na straně kupujícího bude nutné zboží doručit opakovaně anebo jiným způsobem jako bylo uvedené v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručením zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
Osobní odběr zboží přímo na adrese prodávajícího (Horný val 12/25, Žilina, 010 01) je možný jen po předchozí domluvě.

Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil svoje informační povinnosti podle ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
Odstoupení od smlouvy musí kupující podat písemnou formou.
Odstoupení od kupní smlouvy podle předcházejícího bodu těchto všeobecných obchodních podmínek musí obsahovat identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob jakým má prodávající vrátit už přijaté plnění a číslo účtu a/nebo poštovní adresu.
V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, vrátí prodávající kupujícímu už zaplacenou kupní cenu uvedenou v závazně akceptované objednávce nebo její část – pokud je předmětem odstoupení od smlouvy jen část zboží v lhůtě 15-ti pracovních dní od doručení odstoupení od kupní smlouvy, bezhotovostním převodem na účet kupujícího nebo poštovní pěněžní poukázkou.

Uvedené ceny jsou platné v okamžiku objednání.
Ceny zboží jsou uvedené s DPH a bez dopravy. Ta je připočítána na závěr objednávky podle vybraného způsobu dodání.
Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě a/nebo podle ceníku prodávajícho platného v čase uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen „kupní cena“) dobírkou v místě dodání zboží nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, uvedeným v závazné objednávce.
V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.
Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnuté zboží ve lhůtě podle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.
V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží dohodnuté v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny jen v souladě s platnými právními předpisy SR.

Kupující nabývá vlastnické právo zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží
Nebezpečí poškození zboží přechází na kupujícího v čase, kdy převezme zboží od prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněná umístněním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
Smluvní strany se dohodli, že komunikace mezi nimi bude uskutečňována ve formě e-mailových zpráv.
Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahjují příslušné ustanovení Občanského zákonníka, , Zákona, zákona č. 22/2004 o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
Tyto všeobecné obchodní podmínky nabydou účinnost vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.
Kupující (před odesláním objednávky) zaškrtnutím políčka, že souhlasil s obchodními podmínkami souhlasí s tím, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

Slovenská obchodná inšpekcia. Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89;

011 79 Žilina 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č.: 041/ 7632 130, 041/7632 139

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina, Jedľová 44, 010 04 Žilina, tel.č.: 041/7631235

Regionálny úrad verejného zdravotnictva so sídlom v Žiline, V.Spanyola 27, 011 71 Žilina, tel.č.: 041/7233843

Obchodné podmienky pre veľkoodberateľov

Všeobecne záväzné obchodné podmienky pre veľkoodberateľov a partnerov spoločnosti Gentlejam.

Veľkoodberateľ vykonaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje tieto obchodné podmienky (ďalej iba „obchodné podmienky”) pre dodanie tovaru predávajúcim, ktorý tovar veľkoodberateľ kupuje od predávajúceho.

Vzťahy medzi predávajúcim a veľkoodberateľom sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany zároveň záväzné. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a veľkoodberateľa. Okolnosti neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia obchodných podmienok určenými pre bežného spotrebiteľa.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli po dobe účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Veľkoodberateľom môže byť každý právny subjekt, fyzická osoba podnikateľ, štátna organizácia, alebo zriaďovateľ registrovaný v internetovom obchode ako veľkoodberateľ. Predávajúci si vyhradzuje nárok registráciu veľkoodberateľa zrušiť bez udania dôvodu.

Veľkoodberateľovi  vzniká nárok na veľkoobchodné ceny pri záväznej jednorazovej objednávke nad 30 kusov produktov z výnimkou darčekových obalov. Predávajúci má nárok pri odbere nad 100 kusov produktov, alebo celkovej jednorazovej hodnote záväznej objednávky nad 1000 € (slovom tisíc eur) vystaviť zálohovú faktúru, pričom plnenie záväznej objednávky začne plynúť dňom zaznamenania platby na účet predávajúceho.

Za personalizáciu sa považuje umiestnenie loga priamo na etiketu produktu s výnimkou darčekových obalov. Na základe záväznej objednávky predávajúci zhotoví produkty s etiketou, na ktorej bude umiestnene logo klienta. Logo klienta bude podliehať korporačnému dizajnu. Veľkoodberateľ je povinný zaslať logo klienta emailom na adresu info@gentlejam.cz a to vo vektorovej grafike v čiernobielej verzii. Predávajúci je povinný spracovať grafický návrh, ktorí veľkoodberateľ odsúhlasí. Cenu za personalizácie stanoví predávajúci individuálne. Doba dodania začne plynúť odo dňa schválenia grafického návrhu. Minimálny odber pre personalizáciu je 100 kusovo z jedného druhu tovaru. Doba dodania je 15 pracovných dní.

Za komplimentku sa považuje umiestnenie tlačoviny do darčekového obalu. Komplimentku je možné objednať výlučne spolu s darčekovým obalom. Cenu za komplimentku stanoví predávajúci individuálne. Na základe záväznej objednávky predávajúci zhotoví komplimentku, na ktorej bude umiestnený grafický návrh klienta. Grafický návrh klienta bude podliehať korporačnému dizajnu. Veľkoodberateľ je povinný zaslať grafický návrh klienta emailom na adresu info@gentlejam.cz a to vo vektorovej grafike. Predávajúci je povinný spracovať grafický návrh, ktorí veľkoodberateľ odsúhlasí. Doba dodania začne plynúť odo dňa schválenia grafického návrhu. Minimálny odber pre komplimentku je 30 kusovo z jedného druhu tovaru. Doba dodania je 10 pracovných dní.